علت استفاده از دستگاه های تصویه آب RO

علت این فرایند وجود جامدات محلول در آب است که در جاهای مختلف متفاوت می باشد TDS ,و هر چقدر میزان PPM که واحد شمارش جامدات محلول در آب است ، بیشتر باشد این آزمایش تیره تر دیده خواهد شد و آب مورد آزمایش گرم تر می شود. با کمال احترام برای شخص توضیح دهنده مواردی از صحبت های ایشان تائید شده نیست !! سازمان آب نهایت تلاش خود را برای تحویل آب سالم می نمایند و استفاده از دستگاه تصفیه آب فقط برای تکمیل زحمات آنهاست آن هم برای آشامیدن و برای همه مناطق RO توصیه نمی شود /تندرست باشید.